Suomen ELFIn lausunto talousvaliokunnalle

Suomen ELFI Oy:n lausunto asian: U 10/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU...

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?