Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinat vapautettiin kilpailulle 1.7.1995 Suomessa. Sähkön siirto, tuotanto ja myynti ovat omia liiketoimintojaan, ja eriytetty toisistaan. Sähkön tuotanto ja myynti ovat kilpailun alaista liiketoimintaa, kun taas sähkön siirto on luvanvaraista ja energiamarkkinaviraston valvomaa alueellista monopolitoimintaa.

Sähkön tuotantomarkkinat eivät kuitenkaan toimi täysin markkinaehtoisesti, vaan niitä säädellään ja tuetaan lainsäädännön ja viranomaisten toimesta mm. ympäristösyistä. Yhä voimakkaampi sääntely ja siihen liittyvä epävarmuus on käytännössä johtanut tilanteeseen, jossa normaalisti järkeviltä tuntuvia markkinaehtoisia investointeja ei ole uskallettu toteuttaa vanhojen markkinalta poistuvien tuotantolaitosten korvaamistarpeen edellyttämässä tahdissa.

Sähkömarkkinoilla tuotantolaitos ja energiaintensiivisen teollisuuden investoinnit ovat usein hyvin pääomavaltaisia, kymmenien vuosien päähän ulottuvia pitkäaikaisia investointeja. Markkinoiden toimivuudella, lainsäädännöllä, pelisääntöjen pitkäjänteisyydellä ja ennustettavuudella on täten keskeinen rooli investointeja suunniteltaessa kaupallisin perustein.

Sähkön myynnissä tukkutasolla kilpailu toimii varsin hyvin. Sähkökaupan toteutuessa määrämuotoisena julkisella sähköpörssissä varsinaisen hintatason määrittävät markkinat, myyjän toimiessa välittäjänä loppuasiakkaalle. On tärkeää, että infrastruktuuria kehitetään ja siihen investoidaan. ELFI on voimakkaasti ollut tukemassa uuden siirtoyhteyden rakentamista Suomen ja Ruotsin välille. Päätös investoinnista on tehty ja sen on luvattu oilla toiminnassa vuonna 2025.

Keskeinen kehityskohde

Pohjoismaisilla sähkön finanssimarkkinoilla kilpailu ei toimi riittävän hyvin. Markkinapaikkoja on käytännössä vain yksi ja kilpailu alalle olisi hyvin tervetullutta.

On hyvin ongelmallista, kun suomalainen sähkönkäyttäjä tarvitsee kaksi sähköön liittyvää finanssituotetta sähkönhintansa suojaamiseksi. Toinen niistä, systeemihintaan kohdistuva tuote on markkinoilla likvidi ja uskottava. Suomen hinta-alueeseen kohdistuva EPAD ei ole riittävän hyvä ostajien mielestä. Tämän tuotteen osalta olisi huomattavasti kehitettävää. Valitettavasti yksikään Suomen viranomainen ei ole nähnyt asian kuuluvan omalle toimialueelleen, jotta olisi ottanut asian esille tuotteen ja markkinoiden kehittämistä varten.

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?