Sähkönkäytön kysyntäjousto

Mitä on kysyntäjousto

Sähkön kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön rajoittamista ja käytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan.kysyntajousto_1_suomen_elfi

Mitä hyötyä on kysyntäjoustosta

Kysyntäjousto tehostaa sähkömarkkinoiden toimintaa ja sillä voidaan vaikuttaa sähkön markkinahintaan. Nykyisin sähkön kysyntä ei merkittävässä määrin jousta korkean sähkön hinnan aikana. Vähäinen sähkönkäytön hintajousto aiheuttaa toisinaan hyvin korkeita sähkön hintoja, hintapiikkejä, joista syntyvän lisäkustannuksen maksavat kaikki sähkönkäyttäjät.

Hyödyt sähkönkäyttäjälle

Kysyntäjousto on selkeästi tehokkain, edullisin ja nopein tapa vaikuttaa markkinaehtoisesti sähkön hintaan ja oman yrityksen sähkön hankintakustannuksiin. Hyötyä saadaan jo mahdollisuudesta rajoittaa sähkönkäyttöä yksi tunti vuorokaudessa, tai jopa tunnin osa.

Sähkönkäyttäjä hyötyy välittömästi alempina spot- ja tasesähkökustannuksena. Kysyntäjouston vaikutukset näkyvät myös sähkön alhaisempina johdannaishintoina ja esimerkiksi sähkön myyjien hinnoittelussa alempina profiili- ja tasesähkökustannuskomponentteina.

Kysyntäjouston tuomaa hyötyä yksittäiselle sähkönkäyttäjälle voidaan havainnollistaa esimerkin avulla.

Esimerkissä* sähkönkäyttäjä siirtää 2 MW:n sähkönkäytön korkeasta 900 €/MWh hintapiikistä tunnilta 8-9 saman vuorokauden edullisemmalla tunnille 18-19.

Kysyntäjousto (K/E) Ei Kyllä
Tunti 08-09 18-19 Yhteensä 08-09 18-19 Yhteensä
Sähkönkäyttö MWh 9 6 15 7 8 15
Spot hinta €/MWh 900 60 800 80
Fyysinen sähkönhankinta 8100 360 8460 5600 640 6240
Finanssisuojaus MW 8 8 8 8
Suojaushinta €/MWh 50 50 50 50
Finassiselvitys -6800 -80 -6880 -6000 -240 -6240
Kokonaiskustannukset 1300 280 1580 -400 400 0
Keskihinta €/MWh 144,4 46,7 105,3 -57,1 50,0 0,0

On hyvä huomioida, että vaikka esimerkin sähkönkäyttöä on suojattu 8 MW:n finanssisuojauksella, kysyntäjousto tuo merkittävää säästöä joustajalle. Säästöt kysyntäjoustosta käyttäjälle ovat yhteensä 1580 €. Käyttäjä hankkii esimerkissä sähkön ilmaiseksi siirtämällä sähkönkäyttöään edullisempaan ajankohtaan. Mikäli sähkön käyttäjä ei olisi joustanut, olisi sähkön hankintakustannus kaksinkertaistunut suojauksesta huolimatta.

Saamansa hyödyn lisäksi kysyntäjoustajat hyödyttävät kaikkia muita sähkönkäyttäjiä alhaisemman sähkön hinnan kautta. Tätä hyötyä voidaan hahmottaa esimerkiksi seuraavasti: Yhdellä tunnilla huippukuorman ollessa 14 000 MW, ja jos kysyntäjouston ansiosta Elspot Suomen hinta alenee aikaisemmin esimerkin mukaisesti 100 €/MWh, on suomalaisten sähkön käyttäjien kustannussäästö 1,4 milj. € pelkästään tältä yhdeltä tunnilta.

* Esimerkissä on oletettu, että kysyntäjoustolla (myös muita joustavia käyttäjiä) on vaikutusta spothintaan (joustotunnilla laskevasti ja korvaavalla tunnilla nostavasti).

Hyödyt kansantaloudelle

Sähkön edullisempi hinta ja pienemmät hankintakustannukset edistävät suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä, teollisuuden ja yritysten toimintaedellytysten säilymistä maassamme.

Kysyntäjouston hyödyt kansantaloudessa näkyvät sähköjärjestelmän tehokkaampana käyttönä.

Olemassa olevan sähköverkon tehokkaampi käyttö vähentää uusinvestointien tarvetta ja huippukuormalaitosten tarvetta ja tuo säästöjä koko kansantaloudelle.

Miten kysyntäjousto toteutetaan

Jousto tulee saattaa markkinapaikalle osallistumaan hinnanmuodostukseen Nord Poolin Spotissa tai tarjouksena Fingridin säätösähkömarkkinalle, jotta sillä voidaan vaikuttaa markkinahinnan muodostukseen.

Oman joustopotentiaalin selvittäminen

Kysyntäjoustoa varten sähkönkäyttäjän tulee selvittää omasta sähkönkäytöstään mm. seuraavat asiat:

  • Kysyntäjoustoon soveltuvan tehon määrä (MW)?
  • Kuinka pitkäksi aikaa em. teho voi yhtäjaksoisesti joustaa (tuntia)?
  • Millä hintatasolla kysyntäjousto on mahdollisa/kannattavaa  (€/MWh)?
  • Kuinka paljon ennen sähkönkäytön rajoittamista asiasta tulee tietää (tuntia)?

Kysyntäjoustoa voidaan toteuttaa myös varavoimakapasiteetilla, josta vastaavat asiat tulee selvittää.

Osallistuminen eri markkinoille

Kun käyttäjä on selvittänyt oman sähkönkäyttönsä joustopotentiaalin, voidaan määrittää mille markkinoille joustolla on tarkoituksenmukaista osallistua (suluissa vaadittava vasteaika):

  • Nord Poolin Elspot -markkinalle (edellisenä vuorokautena klo 12 mennessä)
  • Fingrid Oyj:n Säätösähkömarkkinalle (tarjoukset 30 min ennen käyttötuntia ja jousto 10 min. tilauksesta)

kysyntajousto_2_suomen_elfi

Voidakseen tarjota jouston eri markkinapaikoille sähkönkäyttäjän tulee olla

  1. joko itse suoraan markkinapaikoilla jäsenenä tai
  2. käyttää sähkönmyyjää tai palveluntarjoajaa välittäjänä ja/tai
  3. sopia palvelua tarjoavan yrityksen kanssa markkinalle osallistumisesta

Kysyntäjoustajan huolehdittava:

Kysyntäjouston mahdollistava sähkösopimus tulee tehdä avoimen toimittajan kanssa sekä varmistettava sähkökaupan taseselvityksen ilmoitusmenettelyn hoituminen.

Kysyntäjoustoa yhdistämällä tehokkaasti markkinoille

Yksittäisten sähkönkäyttäjien kysyntäjoustot voidaan yhdistää ja tarjota markkinalle isompana kokonaisuutena. Yhdistämisestä käytetään usein nimitystä kysyntäjouston aggregointi.

Aggregoinnilla tavoitellaan teknis-taloudellisesti riittävän suurta kokonaisuutta, jolla voidaan tehokkaasti ja taloudellisesti osallistua sähkömarkkinalle. Esimerkiksi Fingridin säätösähkömarkkinan minimikoko on 10 MW, joka on monelle yksittäisille sähkönkäyttäjille liian suuri kokoluokka. Tällöin useiden käyttäjien tarjouksia yhdistämällä saavutetaan riittävä joustoteho markkinalle osallistumiseksi.

Lisätietoja kysyntäjoustosta mm.:

Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?