Energiavirastolle: Kuuleminen järjestelyistä sähkön tukkumarkkinan toiminnan tukemiseksi ja suojausmahdollisuuksien parantamiseksi

Suomen sähkönkäyttäjät ry (ELFi) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä järjestelyistä sähkön tukkumarkkinan toiminnan tukemiseksi ja suojausmahdollisuuksien parantamiseksi.

Edustamme Suomessa yli 1 GWh vuodessa kuluttavia sähkön netto-ostajia. Jäsenyrityksemme ovat kaupan, teollisuuden ja palvelualojen yrityksiä, joille kilpailtu, toimiva ja luotettava sähkömarkkina on merkityksellinen kustannustehokkuuden ja investointien näkökulmasta.

Sähkön netto-ostajat ovat markkinoilla se osapuoli, jolle toimivat sähkön tukkumarkkinat ja siellä olevat suojausmahdollisuudet ovat ensisijaisen tärkeitä hintariskien hallinnassa.

ELFin kommentit

ELFi on Suomen ja Ruotsin viranomaisten kanssa täysin samaa mieltä siitä, että hintasuojausmahdollisuudet Suomen tarjousalueella ovat riittämättömät. Toimme osaltamme tämän epäkohdan viranomaisten tietoon jo ennen vuotta 2021 olleessa aiemmassa kuulemisessa.

Mielestämme ACER suosittelema EPAD-ratkaisu ei ole suomalaisten sähkönkäyttäjien kannalta optimaalinen, mutta se olisi askel parempaan, jos muuten ongelmaan ei saada konkreettista kehitystä. Merkittävimmät haitat EPAD:ien käytössä ovat mielestämme niiden heikko likviditeetti, toimimaton päätöshinnan muodostus sekä liian keskittynyt tarjonta.

Olemme samaa mieltä Fingridin kanssa siitä, että alueiden välisiä hintaeroja pienentäviä toimenpiteitä ovat uudet investoinnit yhdysjohtoihin ja olemassa olevan siirtokapasiteetin tehokkaampi käyttö.

Fingrid ja Kraftnät Åland (TSOt) mainitsevat perusteludokumentissaan seuraavasti:

”ACERin päätöksen suojaustuotteiden hintayhtenäisyyttä koskevan tavoitteen edistämiseksi Fingrid ehdottaa järjestelyiksi fyysisen siirtokapasiteetin lisäämistä ja tehokkaampaa käyttöä, mikä kaventaa hintaeroja fyysisillä sähkömarkkinoilla Suomen ja Ruotsin tarjousalueilla ja sitä kautta edistää suojaustuotteiden hintayhtenäisyyttä.”

Ymmärrämme hyvin sen, että Fingrid ja Kraftnät Åland eivät näe tarvetta ehdottaa erillisiä järjestelyjä finanssituotteiden perustamiseksi tai tukemiseksi.

Mielestämme nyt esitetyistä toimenpiteistä keskeisimmät ovat kolmannen 400 kV vaihtosähköjohdon rakentaminen ja käyttöönotto välille FI-SE1, sekä Ål-Link-yhteyden siirtokapasiteetin ottaminen mukaan FI-SE3 tarjousalueiden väliseen siirtokapasiteettiin.

ELFin mielestä Fingridin ja Kraftnät Ålandin toimet ovat ehdollisesti riittäviä poistamaan olemassa olevaa merkittävää haittaa Suomen tarjousalueen hintasuojaus-mahdollisuuksista.

ELFi luottaa markkinaolosuhteiden paranevan merkittävästi vain TSO:iden sitoutuessa siihen, että Ål-Link tasasähköyhteys otetaan viimeistään 1.1.2025 alkaen mukaan FI-SE3 tarjousalueiden väliseen siirtokapasiteettiin vuorokausimarkkinoiden eurooppalaisessa markkinakytkennässä.

Pidämme myös tärkeänä sitä, että rakennettava kolmas 400 kV:n yhteys valmistuu aikataulussa.

Kunnioittavasti

Pasi Kuokkanen
Suomen Sähkönkäyttäjät ry

Lue lausunto

Kuuleminen järjestelyistä sähkön tukkumarkkinan toiminnan tukemiseksi ja suojausmahdollisuuksien parantamiseksiJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?