Hallitusohjelmassa olevat yritysten kilpailukykyä parantavat ja ylläpitävät päätökset tulisi toteuttaa nopeutetulla aikataululla

Suomen Sähkönkäyttäjät ry:n näkökulmasta koronaviruksen aiheuttamaa taloudellista taantumaa ei tarvitse hoitaa pelkästään uusin eväin. Nopeuttamalla päätöksentekoa jo hallitusohjelmassa sovituista asioista voidaan Suomen yritysten kilpailukykyä parantaa ja edistää olosuhteita uusille Suomeen sijoittuville investoinneille sekä vähäpäästöiselle teknologialle.

1. Sähköveron II veroluokan vero tulisi laskea välittömästi EU:n sallimaan minimitasoon, kuten se on muissa Pohjoismaissa.

Hallitusohjelman kirjaus: ”Lisätään energiantuotannon päästöohjausta poistamalla teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä ja alentamalla II veroluokan sähkövero kohti EU:n sallimaa minimitasoa. Uudistus toteutetaan kustannusneutraalisti siirtymäkauden kuluessa. Siirretään sähköveron veroluokkaan II kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat lämpöpumput ja konesalit.”

Koronaviruksen jälkeinen toipuminen tulee suunnata erityisesti teollisuuden, kaupan ja palveluiden ympäristömyötäiselle sähkönkäytön laajentamiselle. Tämä sähköistyminen mahdollistaa kiertotalouden ja CO2-vapaiden tuotteiden valmistamisen.

Suomi olisi hyvä sijaintipaikka todelliselle kasvualalle, datakeskuksille. Tähän tarvitsemme verotuksellisesti tasapuoliset olosuhteet muihin Pohjoismaihin nähden. Meillä ei ole enää varaa antaa koronan jälkeen investointietua muille maille. Kyse on vuosittain miljardien investoinneista.

Suomen Sähkönkäyttäjät kannustaa hallitusta alentamaan sähköveron II veroluokan veronlaskun samalle tasolle muiden Pohjoismaiden kanssa. Mahdolliset haitat yksittäisille teollisuuslaitoksille tulisi hoitaa erityisjärjestelyin.

2. Haitat vähäpäästöisille ja energiatehokkaille teollisille prosesseille tulisi minimoida. Nykyistä sähkökompensaatiota tulee jatkaa EU-direktiivin mukaisesti.

Öljyn hinta on alhaalla. Matkalla asetettuihin 2035 tavoitteisiin sähköön perustuvan teknologian käyttöönottoa on helpotettava, jotta Suomessa ilmastoteknologian ja vähähiilisen tuotannon tuomat mahdollisuudet pystytään hyödyntämään täysimääräisesti.

EU:n hyväksymässä sähkömarkkinadirektiivissä teollisuuden sähköistymiseen kannustetaan mahdollistamalla sähkökompensointi. Merkittävä osa sähköintensiivistä teollisuutta omaavista EU- maista maksaa jo nyt sähkökompensaatiota, ja lisäksi useassa maassa suunnitellaan sen käyttöönottoa. Suomen ei ole syytä kulkea tässä vastavirtaan, vaan meidän tulee tehdä osamme globaalien päästöjen vähentämisessä.

Suomen Sähkönkäyttäjät kannustaa hallitusta päättämään välittömästi päästökaupasta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten kompensoinnin jatkamisesta vientiteollisudelle. Kompensoinnilla edistetään sähkökäyttöisten prosessien kilpailukykyä suhteessa fossiilisiin prosesseihin ja alennetaan kynnystä päästöttömän teknologian käytölle.
Hallitusohjelmassa olevat yritysten kilpailukykyä parantavat ja ylläpitävät päätökset tulisi toteuttaa nopeutetulla aikataululla

Suomen Sähkönkäyttäjät ry
Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja

Lue lausunto

Nopeutetut kilpailukykyä parantavat keinotJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?