Selvitetty: Sähkön siirtotuottojen kohtuullistaminen täysimääräisesti kasvattaisi Suomen kulutuskysyntää yli 450 miljoonalla eurolla ja toisi yli 4000 uutta työpaikkaa

Johtopäätökset

Tässä muistiossa on arvioitu sähkön siirtohintojen kohtuullistamista Bastiat Consultingin arvion perusteella, jonka mukaan siirron tuotto on 480 – 705 miljoonaa liian korkea. Tässä on valittu arvion keskivaiheilta 600 miljoonan arvoinen kotitaloussähkön siirtohintojen alennus.

Vaikutus kohdentuu kotitalouksien ostovoimaan, jolloin sekä kulutus että säästäminen kasvavat. Kasvu kohdistuu kaikkeen kulutukseen, ja kulutusrakenne muuttuu perusskenaariossa ennakoitua palveluvaltaisemmaksi. Vuoteen 2030 mennessä kulutuksesta kertyy noin 450 miljoonan euron lisäkasvu kansantuotteeseen.

Kotitalouksia tarkastellaan useista näkökulmista:

  • Tulodesiilit – vaikutus kohdentuu desiileihin sähkön kulutuksen mukaan ja on siksi suurempi keski- ja suurituloisilla kotitalouksilla, muun muassa suuremman asumisväljyyden vuoksi
  • Sosioekonominen asema – vaikutukset suurimmat eläkeläiskotitalouksilla, joiden ostovoma kasvaa 2030 mennessä noin 450 miljoonalla eurolla
  • Maakunnat – suhteelliset vaikutukset eivät eroa paljon, mutta euromääräisissä vaikutuksissa henkeä kohden on selviä eroja, ja väestötiheydeltään suuremmille alueille kohdentuu henkeä kohden pienempi ostovoiman lisäys kuin harvemmin asutuille

Koko kansantalouden tasolla ostovoiman kasvu näyttäytyy myös rakennemuutoksena, joka suuntaa taloutta työvoimavaltaisten palvelujen suuntaan. Taloudesta tulee kilpailun lisääntymisen (ylivoittojen kohtuullistamisen) myötä tehokkaampi, ja työpaikkoja voi vuoteen 2030 mennessä syntyä noin 4300.

Juha Honkatukia
Merit Economics

Lue koko muistio

Kotitaloussähkön siirtohintojen kohtuullistamisen vaikutuksetJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?