Sähkön tuontia tarvitaan erityisesti huippukulutuksen aikana

Kotimainen sähköntuotanto ei riitä kattamaan kulutusta huippukysynnän aikana tällä hetkellä eikä tulevaisuudessa. Olkiluoto 3:n valmistuminen lisää kapasiteettia vuosikymmenen lopulla ja Fennovoiman valmistuminen ensi vuosikymmenellä, mutta Suomeen on silti tuotava jatkossakin sähköä talvipakkasilla. Sähkön tuontiyhteydet riittävät kuitenkin kattamaan tämän vajauksen. Näin todetaan Pöyry Management Consulting Oy:n selvityksessä, joka julkistettiin 27.1.2015 Helsingissä.

Lähivuodet ovat tältä osin haasteellisimmat, sillä uusia investointeja ei ehditä enää lähivuosille toteuttamaan. Sähköjärjestelmän käyttövarmuus ei silti ole uhattuna. Pidemmällä aikavälillä haasteeksi muodostuu voimalaitosten kannattavuus ja kapasiteetin mahdollinen poistuminen markkinoilta. Selvityksen mukaan näyttää siltä, että suuri osa lauhdetuotannosta poistuu markkinoilta pysyvästi.

Suomen ElFin kanta on, että nykyistä lauhdesähköntuotantokapasiteettia tulee säilyttää kustannustehokkaasti tehohuippujen ja isojen häiriöiden varalle. On myös ymmärrettävä kysynnän hintajousto osana tehoratkaisua ja siihen on panostettava. Sähkön käyttäjille on luotava todellinen mahdollisuus ja taloudellinen kannuste osallistua tehon riittävyyden turvaamiseen. Mietittäessä mahdollisia ratkaisumalleja eivät suurille sähkön käyttäjille kohdentuvat pakolliset sähkökatkot ole hyväksyttävä ratkaisu teho-ongelmaan. Tuotannollisten katkojen aiheuttama Suomen julkisuuskuvan heikkeneminen kostautuu moninkertaisesti suomalaiselle teollisuudelle ja palveluille menetettyinä tilauksina.

Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiateollisuus ry, Fingrid Oyj, Metsäteollisuus ry ja Suomen ElFi Oy tilasivat Pöyryltä arvion Suomen sähkötehon riittävyydestä ja sähköntuotannon kapasiteettirakenteen kehityksestä. Raportissa sähkön tuotannon ja kulutuksen suhdetta arvioidaan lyhyellä (vuoteen 2018), keskipitkällä (2018–2025) ja pitkällä aikavälillä (2030 saakka). Työssä esitetyt arviot perustuvat Pöyryn näkemyksiin ja analyysiin.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?