Suomen ElFin ehdotukset vuoden 2015 hallitusohjelmaan

Eurooppalaisilla sähkömarkkinoilla tulee suomalaisten yritysten toimintaolosuhteiden olla yhtäläiset keskeisten kilpailijamaiden kanssa.

Sähkö on standardituote, jossa ei ole laatueroja. Suomalaiset yritykset ovat hyvin energiatehokkaita. Tämä vuosien systemaattisella työllä hankittu energiatehokkuus ei tuo ansaitsemaansa kilpailuetua, jos sähkömarkkinapelisäännöillä rampautetaan tämä edelläkävijyys.

1. EU:n hyväksymä epäsuorien CO²-kustannusten kompensaatio tulisi ottaa viipymättä käyttöön kuten useissa muissa kilpailijamaissa.

Ilmastotavoitteet, joihin EU on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä, tulevat nostamaan CO²:n hintaa ja täten myös sähkön hintaa.

Suomen lainsäädännön rakenteet on laitettava vuonna 2015 kuntoon, jotta suomalainen teollisuus ei menetä lisää kilpailukykyään CO²-hintojen noustua.

Asia on ymmärretty jo seitsemässä muussa teollisuusmaassa. Säilyttääkseen Euroopan sisäisen kilpailuaseman ja edistääkseen globaalia kilpailukykyään ovat muun muassa Saksa, Englanti, Hollanti ja Norja ottaneet epäsuorien CO²-kustannusten kompensaation osaksi teollisuuspolitiikkaansa.

2. Sähköveron ei tule olla fiskaalinen vero. On tiedostettava, että sähköverolla on merkittävä rooli yritysten kilpailukykyyn ja korvaus- sekä uusinvestointeihin.

Sähkövero vaikuttaa suoraan palveluiden ja tuotannon kilpailukykyyn ja kilpailuasemaan Eurooppaan suuntautuvissa uusinvestoinneissa sekä työllisyyteen. Veroleikkuri on perusedellytys teollisuudelle, ja sitä tulisi laajentaa myös muuhun elinkeinoelämään.

Suomen lähimmässä kilpailijamaassa Ruotsissa sähkövero on EU:n minimisuositustasolla 0,5 €/MWh. Suomessa tämän veron taso on teollisuuden veroleikkurin jälkeenkin 2-3 €/MWh eli 4-6 kertaa minimitaso ja kaivosteollisuuden sekä palveluyritysten yli 23 €/MWh eli yli 40 kertaa yli minimitason.

Vuonna 2014 tehty virhe tulee korjata palauttamalla kaivosteollisuuden verokohtelu ennalleen, ja täten palauttaa sen kilpailullinen asema. Kaivosteollisuus on perusteollisuutta, jonka kustannuksilla on heijastusvaikutuksia muuhun teollisuuteen.

Kilpailussa uusinvestoinneista ja ulkomaisesta pääomasta tulisi Suomen pitää toimintaympäristönsä vakaana ja ennakoitavana. Kokonaisten toimialojen siirtäminen matalammasta sähköveroluokasta korkeampaan kotitalouksien luokkaan haittaa markkinaehtoisten investointien saamista Suomeen ja työllisyyttä.

3. Suomeen on saatava rakentaa ilman tukia kilpailukykyistä, markkinaehtoista, uutta ja vanhaa korvaavaa sähkön tuotantoa.

Suomeen rakennettavan sähköntuotannon tulee olla ensisijaisesti markkinaehtoista ja marginaalikustannuksiltaan alhaista. Pohjoismaiden ja Euroopan sähkömarkkinoiden toiminnan keskeinen ajatus on, että alhaisimman tuotantokustannuksen voimalaitokset tuottavat sähköä ensin. Markkinaehtoisuus edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

Turvallisen ydinvoiman, vastapainevoiman, vesivoiman ja tuuli- tai aurinkovoiman rakentamiselle ei tule luoda ylimääräisiä esteitä, vaan lupamenettelyjen sujuvuutta tulee edistää.

Suomeen investoidut voimalaitokset ovat omalta osaltaan parantamassa sekä yleistä huoltovarmuutta että sähkötehon riittävyyttä, silloin kun näitä eniten tarvitaan.

Kunnioittaen

Suomen ElFi Oy
Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja

Lue tiedote

Suomen ElFin ehdotukset vuoden 2015 hallitusohjelmaanJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?