Sähkön käyttäjät odottavat verkkoyhtiöiltä hyvälaatuista ja ennakoivaa palvelua

Vuodenvaihteen talvimyrskyjen aiheuttamat sähkökatkot ovat aiheuttaneet merkittäviä haittoja pienjänniteverkkoon liittyneille sähkön käyttäjille. Suomen ElFin osakkaista merkittävimmät kustannukset ovat syntyneet kaupan ja palveluiden yrityksille. Sähkön merkitys yhteiskunnassamme on kasvanut ja kasvaa edelleen. Verkkoyhtiöiden tulee ottaa asiakkaidensa kasvavat tarpeet huomioon verkkojen ylläpidossa ja kehittämisessä sekä oman toimintansa resurssoinnissa.

”Odotamme verkkoyhtiöiltä luotettavaa, ennakoivaa ja kustannustehokasta toimintaa sähkön häiriöttömän saannin turvaamiseksi. Lainsäädäntö velvoittaa verkkoyhtiöitä kehittämään verkkojaan ja toimintaansa yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Asiakkaat edellyttävät yhtiöiltä tehokasta ja suunnitelmallista toimintaa sekä riittävien resurssien olemassaoloa myös poikkeuksellisissa tilanteissa. Näyttää siltä, että näitä edellytyksiä ei nyt ole riittävästi toteutettu.” toteaa Päivi Aaltonen Suomen ElFistä.

Verkkoyhtiöiden julkisuuteen antamissa kommenteissa on annettu ymmärtää, että toimitusvarmuuden nostaminen esimerkiksi lisäämällä maakaapelointia, aiheuttaisi korotuspaineita verkkotariffeihin. Vaarana näyttää olevan, että jakeluverkkotariffeissa nähdään kantaverkkotariffin tapaan korotuksia. Kantaverkkoyhtiö Fingrid korotti vuoden vaihteessa tariffejaan roimat 30%. Verkkotoiminta on pitkäjänteistä monopolitoimintaa, jonka hinnoittelun tulee olla kohtuullista, vakaata ja ennakoitavaa. Jakeluverkon kaapelointi tuo pitkällä aikavälillä pikemminkin säästöjä ilmajohtoja pidemmän pitoajan ja alhaisempien kunnossapitokustannusten myötä. Nämä tekijät tulee ottaa huomioon hinnoittelussa.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Päivi Aaltonen, p. 050 374 9569Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?