Merkittäviä kustannussäästöjä uudella sähkömarkkinamallilla

Eilen julkistettu Pöyry Energy Oy:n tutkimus Teknologiateollisuus ry:n uudesta sähkömarkkinamallista tukee aikaisempia arvioita mallin käyttökelpoisuudesta ja sen sähkön hintaa merkittävästi laskevasta vaikutuksesta. ElFi pitää uutta mallia hyvin nykyiseen sähkömarkkinaan soveltuvana ja kannattaa sen käyttöönottoa.

”Pidän hyvin myönteisenä, että mallin yksityiskohtaisempaa suunnittelua on jatkettu energia-alalta saadun palautteen perusteella. Näin on varmistettu mallin soveltuvuus Pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Tutkimus vahvistaa arviot mallin merkittävistä kustannussäästöistä sähkönkäyttäjille ilman, että ilmastotavoitteista täytyy tinkiä.” sanoo Antti Koskelainen Suomen ElFistä.

Mallin käyttöönotolla olisi suuri elvyttävä vaikutus teollisuuden, kaupan ja palvelualojen yritysten toiminnalle ja kilpailukykylle. Esimerkiksi ElFin osakkaille malli toisi arviolta n. 200 miljoonan euron kustannussäästön (päästöoikeuden hinnalla 25 €/ton) alhaisemman sähkölaskun kautta vuosittain. Kilpailukykyinen sähkön saanti edistää omalta osaltaan vientiteollisuuden nousua nykyisestä talouden taantumasta. Alhaisempi kotitalouksien sähkön hinta puolestaan lisää kotitalouksien ostovoimaa ja siten turvaa kaupan ja palvelualan yrityksien toimintaedellytyksiä maassamme.

Malli on saanut myönteistä palautetta myös sähkönkäyttäjiltä muissa Pohjoismaissa. Jotta mallin mukaiset kustannussäästöt voitaisiin saavuttaa, tulee sen käyttöönotosta sopia poliittisella tasolla Pohjoismaissa.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?