Haastaviin ilmastotavoitteisiin uusiutuvalla energialla ja ydinvoimalla

Valtioneuvoston Ilmasto- ja energiastrategiasta:

Pidämme hyvänä

+ Hillitsee ilmastonmuutosta
+ Todellista omavaraisuutta sähköntuotannossa sekä kohtuuhintaista sähköä
+ Uusiutuvaa energiaa: Kustannustehokkaasti markkinaehtoisella tukijärjestelmällä

Strategiasta puuttuu

– Kilpailun lisääminen

Valtioneuvoston llmasto- ja energiastrategian tavoite vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä onnistuu lisäämällä uusiutuvaa energiaa ja hiilidioksidivapaata ydinvoimaa Suomessa.

Riittävä oma sähköntuotanto

Suomalaisen sähköä käyttävän teollisuuden, kaupan ja palvelualan yritysten toimintaedellytysten kannalta on keskeistä, että ilmastotavoitteiseen pyritään kohtuuhintaisen sähkön saantia vaarantamatta.

Kohtuuhintainen sähkö varmistetaan vain riittävällä sähkön tarjonnalla ja kilpailulla sähköntuotannossa. Sähkön tarjonnan tehokasta lisäämistä ei tule rajoittaa, vaan valtiovallan tulee toimillaan aktiivisesti edistää sähkömarkkinoiden toimintaa ja uusien toimijoiden markkinalle tuloa kilpailun lisäämiseksi.

Pidämme positiivisena ja tervetulleena tavoitteena turvata riittävä ja kohtuuhintainen oma sähköntuotanto maassamme.

Uusiutuvan energian tukeminen

Nykyisen investointitukijärjestelmän säilyttäminen kokonaisuudessaan uusiutuvan energian tukijärjestelmänä on kannatettavaa. Erityisesti sen käyttö on perusteltua uuden teknologian ja erilaisten demonstraatiohankkeiden edistämiskeinona.

Pidämme myönteisenä linjausta ottaa käyttöön kustannustehokas ja mahdollisimman markkinaehtoinen syöttötariffijärjestelmä uusiutuvan energian lisäämiseksi sähköntuotannossa. Yhdistettynä investointuki- ja syöttötariffijärjestelmä muodostavat kustannustehokkaan ja sähkönkäyttäjän kannalta kohtuuhintaisen tavan edistää investointeja uusiutuvaan energiaan.

Oikein toteutetuilla tukijärjestelmillä voidaan varmistaa, että suomalaisten sähkönkäyttäjien maksama tuki lisää sähkön tuotantoa Suomessa ja näin hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa lisääntyvien kilpailu-, työllisyys-, omavaraisuus- ja huoltovarmuusvaikutustensa kautta.

Windfall-veron sijaan markkinamekanismin muutos

Sähkönkäyttäjät maksavat sähköntuotannon hiilidioksidipäästöistä moninkertaisesti todellisiin päästökustannuksiin nähden. Tämä on epäkohta, joka tuo sähkönkäyttäjille miljardiluokan kustannusrasituksen vuosittain.

Sähkönkäyttäjän kannalta näiden windfall-voittojen verotus ei ole ratkaisu. On vaarana, että vero siirtyy edelleen sähkön hintaan. Tällöin sähkönkäyttäjän kustannusrasitus ei pienene vaan pahimmassa tapauksessa kasvaa entisestään.

Pidämme tarkoituksenmukaisempana, että windfall-voittoa rajoitetaan muuttamalla sähkömarkkinamallia siten, että se huomioi päästökaupan aiheuttamat todelliset kustannukset. Esimerkiksi Teknologiateollisuus ry:n esittämän kaupankäyntimallin käyttöönotto tulee selvittää vakavasti.

Sähkön kysyntöjouston edistämiseen kannusteita

Sähkömarkkinoiden erityispiirre on vähäinen sähkön kysyntäjousto. Sähkön kysyntä ei merkittävästi jousta korkeidenkaan markkinahintojen aikana, vaikka se on kansantaloudellisesti tehokkain, edullisin ja nopein tapa edistää sähkömarkkinoiden toimintaa, huoltovarmuutta ja vähentää kalliita huippuvoimainvestointeja. Jotta kysyntäjousto lisääntyisi tulee kannusteiden käyttöönotto kysyntäjouston huokuttelevuuden parantamiseksi selvittää.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?