Investointituki paras uusiutuvan energian kansallinen edistämiskeino

Suuria sähkönkäyttäjiä edustava Suomen ElFi Oy (ElFi) on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja haluaa osallistua sen hillintään oikeudenmukaisella ja tasavertaisella tavalla.

EU määrittää jäsenvaltiolle kansalliset uusiutuvan energian velvoitetasot tammikuussa 2008. On todennäköistä, että kunnianhimoisen velvoitetason saavuttaminen ei onnistu pelkästään markkinaehtoisesti. Tällöin tarvitaan tukijärjestelmiä, joiden heikkona puolena on niiden korkeat, useisiin miljardeihin euroihin nousevat kustannukset yhteiskunnalle vuoteen 2020 mennessä.

Uusiutuvan energian edistämiskeinoja suunniteltaessa on huomioitava, että sähkön hinnan keinotekoinen nostaminen lisää hiilivuotoa ja hiilidioksipäästöjä globaalisti. Se kiihdyttää energiatehokkaan ja vähäpäästöistä pohjoismaista sähköä käyttävän teollisuuden siirtymistä maihin, joissa päästörajoitukset ovat väljemmät tai niitä ei ole. Näissä maissa sähköntuotannon ominaispäästöt ovat usein moninkertaiset Pohjoismaiseen sähköön verrattuna. Sähkön hinnan nostaminen heikentää kilpailukykyä, nostaa elinkustannuksia ja lisää työttömyyttä Suomessa.

Kansallisen uusiutuvan energian tukijärjestelmien

  1. tulee kohdistua vain uudelle uusiutuvaan perustuvalle tuotannolle, jottei niistä muodostu päästökaupan kanssa toista päällekkäistä järjestelmää sähkömarkkinoille.
  2. on oltava ennakoitavia ja johdonmukaisia myönteisen ilmapiirin aikaansaamiseksi investoinneille.
  3. tulee kannustaa uusia toimijoita sähköntuotantoon kilpailun lisäämiseksi.
  4. suunnittelu on toteutettava siten, etteivät ne johda muihin vääristymiin esimerkiksi puun liialliseen polttoon jalostuksen sijaan.

Uusiutuvan energian kansalliset edistämiskeinot ja niiden rahoitus

ElFin mielestä uusiutuvan energian kansallisen tukijärjestelmän tulee perustua ensisijaisesti nykyisen energiatuen kaltaiseen investointitukeen. Mikäli lisätukea tarvitaan tulee käyttää tiukasti rajattua syöttötariffijärjestelmää täydentävänä tukijärjestelmänä. ElFi ei kannata sertifikaattijärjestelmän käyttöönottoa kansalliseksi uusiutuvien tukijärjestelmäksi.

Sähkönkäyttäjät maksavat päästökaupasta johtuen vuosittain miljardiluokan tulonsiirtoa sähköntuottajille korkeampana sähkön hintana. Mielestämme näitä sähköntuottajien saamia tuloja tulee kanavoida uusiutuvien tukijärjestelmien rahoittamiseen.

Mikäli EU:ssa siirrytään päästöoikeuksien huutokauppamenettelyyn vuodesta 2013 alkaen, tulee valtion saamia huutokauppatuloja kohdentaa uusiutuvien tukijärjestelmien rahoittamiseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Lisätietoja:
Suomen ElFi Oy, toimitusjohtaja Antti Koskelainen, p. 040 726 7673.

Lue koko kannanotto

 Uusiutuvan energian kansallinen edistaminenJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?