Suomen ELFIn lausunto talousvaliokunnalle

Suomen ELFI Oy:n lausunto asian:
U 10/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta

Energiatehokkuusdirektiivi

Energiatehokkuus on tärkeä asia, joka kylmässä ja energiaintensiivisen teollisuuden maassamme on itsestäänselvyys. Näissä asioissa meillä Suomessa on osaamista ja oikeaa asennetta. Suomen teollisuus on erittäin energiatehokasta, sillä meillä yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon osuus on maailman korkein. Energiatehokkuuden kehittäminen vapaaehtoisten energiasäästösopimusten avulla on arvo, josta tulee pitää kiinni ja saada muut maat tulisi saada omaksumaan vastaavia toimintamalleja.

Suomen kanta energiatehokkuusdirektiiviin on kokonaisuudessaan hyvä.

Erityisen hyvää ehdotetussa Suomen kannassa ELFIn mielestä on se, että Suomi suhtautuu varauksella sitovaan, EU:n yhteiseen enintään 30 prosentin energiatehokkuustavoitteeseen. Kustannustehokkuus tulisi olla tavoitteiden saavuttamisessa johtava ajatus, jotta EU:n kilpailukykyä ei tieten tahtoen rampautettaisi.

Komission direktiiviluonnoksessa energiakäytön tehokkuus ja energian käytön vähentäminen on sekoitettu keskenään. Tämä on ongelmallista ja se tulisi korjata.

Nyt tehokkuusmittarina on energiankäytön vähennys, sitova -30% EU-tavoite eli katto energiankäytölle. Energiankäytön vähennys ei kuitenkaan sovi tehokkuusmittariksi, koska se ei mittaa tehokkuustoimia. Energiatehokkuus on energian käytön tehostamista tuotannossa ja eri toiminnoissa. Tämä sama viesti tulisi saada myös direktiivin sisältöön.

Väistämättä herää direktiiviin luettuaan seuraavia kysymyksiä:

  • Onko sitovalla 2030 tavoitteella jäsenmaiden vähennettävä energiankäyttöä, jos EU-28 ei muutoin pääse -30 % tavoitteeseen?
  • Entä jos Suomi saisi taloutensa hyvälle kasvu-uralle. Rajoittaisiko kyseinen linjaus Suomen talouden kasvua, vaikka Suomi vähentäisi sovitusti CO2-päästöjä ja tehostaisi energiankäyttöä?

Näin ei tulisi olla.

Suomen ElFi Oy
Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja

Lue lausunto

Talousvaliokunta 24.2.2017Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?