Suomen ElFi Oy:n lausunto siirtopalvelun ehdot Venäjän 400 kV rajayhteyksillä

Suomen ElFi oy (ElFi) kiittää mahdollisuudesta lausua sähkön tuontia ja vientiä koskevasta sopimusmallista sekä dynaamisen siirtotariffin vaikutuksista Suomen ja Venäjän väliselle sähkökaupalle.

ElFin mielestä on tärkeätä, että sähkömarkkinoita ja maiden välistä sähkökauppaa kehittäessä tavoitellaan rajayhteyksien markkinaehtoista, tasapuolista, syrjimätöntä ja avointa käyttöä. Tästä näkökulmasta tarkasteltaessa on Suomen ja Venäjän välinen ”direct trade” -kaupankäyntimalli huomattavasti markkinamyönteisempi kuin vaihtoehtoinen ”bilateral trade” -malli.

Kyseiseen ”direct trade” kaupankäyntiin liittyvä dynaaminen tariffi on uudehko mekanismi rajat ylittävässä sähkökaupassa. Fingridin tulisi kiinnittää erityistä huomiota nyt ja jatkossa dynaamisen tariffin selkeyteen ja viestittävyyteen. Kaupankäynnistä kiinnostuneiden yritysten tulee saada tietoon yhdeltä sivustolta kyseiseen kaupankäyntiin liittyvät riskit ja kustannukset.

ElFi pitää nyt sopimuksessa olevaa 30 vuorokauden ilmoitusaikaa k- kertoimen muutokselle liian lyhyenä. ElFin mielestä vastaava varautumisaika, jota Fingrid soveltaa omissa verkkotariffeissaan sähköverolle olisi tarkoituksenmukaisempi. ElFi myös ihmettelee miten on mahdollista kohdentaa kaupankäynti yhdelle nimetylle sähköpörssille. Toivottavasti tämä osa sopimuksesta ei ole ristiriidassa EU:n sähkömarkkinaan oleellisesti liittyvän ”Network Code”:n tai yleisen kilpailulainsäädännön kanssa.

ElFi on samaa mieltä Fingridin kanssa dynaamisen siirtotariffin toteutumisesta. Fingridin näkemyksen mukaan dynaaminen tariffi on toiminut sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

ElFin mielestä dynaaminen tariffi on ollut askel markkinaehtoisempaan suuntaan Suomen ja Venäjän välisessä sähkön kaupankäynnissä. Se tulee säilyttää ja sitä sekä muita kaupankäyntimuotoja tulee edelleen kehittää siten, että Venäjän kapasiteettimaksuihin perustuva sähkökauppa edistää markkinaehtoista rajan ylittävää sähkökauppaa.

Kunnioittaen
Suomen ElFi Oy

Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja

Lue lausunto

Lausunto Fingridin Venäjän 400 kV rajayhteyksistäJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?