Suomen ElFin lausunto hallituksen esitykseen 274/2014 vp.

Suomen ElFi kiittää mahdollisuudesta lausua oman kantansa Suomen valtion edellytyksistä osallistua Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin.

Yleinen kanta asiaan

ElFin mielestä sähkömarkkinoilla tulisi ensisijaisesti etsiä ratkaisuja, jotka ovat markkinaehtoisia ja täten tukevat avoimen sähkömarkkinan toimintaa, lisäävät markkinoiden läpinäkyvyyttä ja mahdollistavat sähkön käyttäjille ja tuottajille luotettavan investointiympäristön.

Jo päätettyä rakennetta rajoitetun tuen myöntämiseksi ei tule muuttaa vaan toteuttaa suunnitellulla tavalla. ElFin mielestä kyseistä tukea voidaan myöntää myös Ahvenmaan maankuntaan rakennettaviin tuulivoimaloihin, kunhan tuki palvelee myös tuen maksajia, suomalaisia yrityksiä ja kuluttajia.

Vaikutus sähkömarkkinoiden toimintaan

Nykyisin Ahvenanmaan sähköverkko on yhteydessä Ruotsiin, Vattenfallin omistamaan alueverkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että Ahvenanmaalle rakennettava sähkön lisätuotanto alentaa ruotsalaisen sähkön käyttäjän hintaa ja edistää Ruotsin teollisuuden kilpailukykyä. Jos pohjoismaiset sähkömarkkinat toimisivat nykyistä paremmin ja Suomen ja Ruotsin sähkön hinta ei olisi merkittävästi eriytynyt, tulisi lisätuotannosta myös hyötyä Suomeen.

Nykyisillä järjestelyillä uusi tuettu tuotanto pahentaa hintaeroa ja vahingoittaa entisestään suomalaisen teollisuuden ja palveluiden kilpailukykyä suhteessa Ruotsiin. Vuonna 2014 sähkön hinta Ruotsissa oli 4,4–4,6 €/MWh halvempi kuin Suomessa. Siirtoyhteyksillä, jotka olisivat mahdollistaneet Suomelle vastaavat hinnat kuin Ruotsille, olisi Suomen teollisuus, palvelut ja kuluttajat säästäneet 370–380 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Suomen valtion vuoden 2012 talousarvioon on otettu ylimääräinen määräraha 50 miljoonaa euroa sähkökaapeliyhteyden rakentamiseksi maakunnan ja Manner-Suomen välille maakunnan varavoimatoimitusten turvaamiseksi. Kyseisen yhteyden ei tulisi olla varavoimayhteys, vaan se tulisi saada täysimääräisesti sähkömarkkinoiden käyttöön edistämään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaa, vähentämään aluehintaeroa ja tasaamaan kilpailuasetelmaa.

Jos Ahvenanmaan alueen sähköverkon on teknisesti mahdollista liittyä vain yhteen alueeseen, tulisi alueen olla Suomi eikä Ruotsi. Tällöin Suomen valtion tukema Ahvenanmaalle rakennettava sähkön lisätuotanto alentaisi suomalaisen sähkön käyttäjän hintaa ja edistäisi Suomen teollisuuden kilpailukykyä.

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimivuuden kannalta parasta olisi, jos Ahvenmaa olisi samanaikaisesti yhteydessä sekä Suomeen että Ruotsiin täysimääräisillä siirtotehoilla. ElFin arvion mukaan markkinaehtoisesti toimiva siirtoyhteys vastaavana vuotena kuin 2014 alentaisi Suomessa sähkön hankintakustannuksia 40–80 miljoonalla eurolla.

Lisäehdotus edellytyksiin valtion osallistumiselle kustannuksiin

Suomen ElFi ehdottaa täydennettäväksi lakiin kohtaan 4§

8) Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välinen sähkökaapeliyhteys on avattu pohjoismaisten sähkömarkkinoiden käyttöön osaksi Suomen ja Ruotsin välistä siirtoyhteyttä.

Kunnioittaen
Suomen ElFi Oy

Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja

Lue lausunto

 Lausunto hallituksen esitykseen 274/2014 vp.



Jäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?