Suomen ElFi Oy:n lausunto asiasta ”Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta”

Tehty selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta on hyvin kattava ja asiantunteva. Selvityksen perustana olleessa projektissa on kaikki merkittävät viiteryhmät mukana, tämä näkyy positiivisesti loppuraportin laadussa.

Suomen ElFi tukee datahubia tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuksi, jota myös Fingrid Oyj on ehdottanut. Selvityksen perusteella datahubin valinnalle on kiistattomat laadulliset ja taloudelliset perusteet. Datahub valmistuttuaan tukee erinomaisesti kaiken kokoisten yritysten energiatehokkuus- ja energiansäästötoimenpiteiden todentamista ja palvelutarjonnan parempaa kohdentamista.

Suomen ElFin mielestä Fingrid Oyj on luonteva taho sähkömarkkinoilla hallinnoimaan ja kehittämään datahubia. Tulevassa hallinnointimallissa on tärkeätä kaikkien sähkömarkkinaosapuolten äänen kuuluminen toiminnan kehityksen suuntaamisessa sekä syntyvän monopoliluonteisen toiminnan tehokkuuden säilyttäminen ja sen mittaaminen.

Olisi myös syytä varautua jo nyt rakenteiden suunnittelussa siihen, että eri maiden datahubit voivat tulevaisuudessa liittyä suuremmaksi kokonaisuudeksi. Tämä kokonaisuus voisi koostua eri pohjoismaiden tai Euroopan maiden datahubeista.

Kunnioittaen
Suomen ElFi Oy

Pasi Kuokkanen
Toimitusjohtaja

Lue lausunto

 Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisustaJäseneksi Suomen sähkönkäyttäjät ry:hyn?